Všeobecné obchodní podmínky firmy 1x1 a.s.

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) společnosti 1x1 a.s. (dále jen firma) jsou nedílnou součástí a podstatnou náležitostí obchodních smluv uzavíraných prodávajícím na prodej výrobků a služeb bez ohledu na to, zda kupujícím je fyzická či právnická osoba (dále jen zákazník).
2. Platí pro všechny vzájemné vztahy mezi firmou a zákazníkem, pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak.

3. Smluvní strany:
3.1. 1x1 a.s. ,Sekaninova 26, 128 00 Praha 2 , IČ: 25667076 (dále jen "firma")
3.2. Zákazník
3.2.1. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb firmy nebo nakupuje zboží u firmy na základě smlouvy uzavřené podle těchto podmínek.
3.2.2. Všechny nabídky zboží a služeb firmy jsou poskytovány pouze na základě těchto podmínek. Každé jiné i pouze z části odlišné podmínky musí být firmou písemně zákazníkovi odsouhlaseny.

4. Předmět smlouvy
4.1. Služby podle těchto všeobecných obchodních podmínek mohou být poskytované zákazníkovi zdarma a za úplatu.
4.2. Zákazníkovi budou poskytovány vedle prodeje Hardware rovněž služby spojené s provozem informačních serverů, které firma provozuje a všechny ostatní služby s tímto provozem spojené pouze na základě objednávky zákazníkem zvoleného typu služby. To může zahrnovat například automatizované zpracování dat, registraci a správu doménových jmen, zřízení a provoz virtuálního serveru či mailboxů nebo jiné služby.
4.3. Rozsah služeb poskytovaných zdrama je uveden na domovských stránkách firmy. Rozsah a ceny služeb poskytovaných za úplatu se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platným ceníkem umístěným na domovských stránkách firmy (dále jen "ceník").
4.4. Je možné uzavřít také individuální smlouvu na základě dohody firmy a zákazníka.
4.5. Firma si vyhrazuje právo na opravu chyb v nabídkách či fakturách.
4.6. Firma si vyhrazuje právo na změny sloužící technickému pokroku nebo zajišťující plynulý a nerušený provoz všech nabízených služeb.

5. Závazky a práva firmy
5.1. Firma zajistí provoz informačních portálů, které provozuje tak, aby byly přístupny on line každému zájemci.
5.2. Firma má právo na přerušení poskytování služeb z důvodu údržby systémů, serverů a ostatních technických prostředků. Takovéto přerušení poskytování služeb nesmí překročit 24 hodin. Pokud to důvod a charakter přerušení poskytování služeb z důvodu údržby systémů umožní, bude o něm firma zákazníka informovat minimálně 24 hodin předem.
5.3. Firma se zavazuje informovat pravidelně zákazníka o změnách týkajících se poskytovaných služeb. Za seznámení je považováno zaslání informačního e-mailu na adresu uvedenou v registraci.
5.4. Změní-li firma Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb či cenu poskytované služby, je povinna toto zákazníkovi oznámit písemně nebo elektronickou formou.
5.5. Firma není oprávněna zasahovat do dat ji svěřených nebo je jinak modifikovat, nevyžádá-li si takovýto zákrok sám zákazník.
5.6. Firma je oprávněna pořizovat a uchovávat informace technického charakteru o poskytovaných službách a jejich provozu, jako jsou například systémové logy apod. Tyto informace nebo jejich části nebudou bez souhlasu zákazníka předány třetí straně. Výjimku tvoří vydání informací na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo nakládání se statistickými údaji bez konkretních informací vzniklými zpracováním těchto údajů.

6. Ceny a platební podmíky
6.1. U služeb poskytovaných za úplatu jsou všechny ceny kromě cen pro soukromou inzerci a prezentaci na informačních portálech jako např. na www.kontakt24.cz uvedeny bez DPH.
6.2. K cenám, které jsou uvedeny bez DPH bude připočítána taková výše DPH, která odpovídá výši DPH v zemi, z které zákazník objednává, dovoluje-li to zákon o DPH ČR. V opačném případě bude účtováno DPH, které je uzákoněno v České republice v době vydání faktury. Vyjímky platí pouze pro pobočky, které jsou umístěny mimo zemi, v které má zákazník sídlo. Těmto pobočkám bude účtována taková DPH, která je uzákoněná v zemi, v které se pobočka nachází, dovoluje-li to zákon o DPH ČR. V opačném případě bude účtováno DPH, které je uzákoněno v České republice v době vydání faktury.
6.3. Zákazník se seznámil s těmito podmínkami a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Zároveň souhlasí také s tím, že firma je oprávněna tyto podmínky či ceník změnit.
6.4. Dnem zaplacení se rozumí termín, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet firmy nebo uhrazeny v hotovosti.

7. Závazky a práva zákazníka
7.1. Zákazník bude využívat poskytovaných služeb v plném a bezvýhradném souladu s těmito podmínkami a s původním určením poskytovaných služeb. Zákazník nebude poskytovaných služeb libovolným způsobem zneužívat nebo se o to pokoušet.
7.2. Zákazník nesmí využívat služeb způsobem, který by byl v rozporu s podmínkami. Chování v rozporu s těmito podmínkami je považováno za hrubé porušení smluvních podmínek a zákazníkovi může být uzavřen přístup na všechny portály provozované firmou a na portály spolupracujících firem a to i natrvalo.
7.3. Zákazník nesmí využívat služeb firmy způsobem, který je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo s mezinárodními smlouvami. Především nesmí porušovat dobré mravy a nesmí na svých stránkách pohoršovat nebo podporovat jakýmkoli způsobem šíření pornografických obsahů nebo vyzývat jakýmkoli způsobem k šíření pornografických obsahů nebo užívání drog nebo jiných omamných prostředků, nabízení jakýchkoli akcí, které jsou spojeny nějakým způsobem s činností různých sekt a nebo i spolků podporujících činnost některých sekt. Zákazník nesmí na prostoru firmy shromažďovat žádné informace, které by vedly jakýmkoli způsobem ke zneužívání nezletilých nebo k nabádání trestné činnosti v jakémkoli směru. Zákazník rovněž ručí za odkazy tzv. linky na cizí stránky a bude-li mu prokázáno, že musel vědět o obsahu cizích stránek, na které odkazuje, a tento obsah bude v rozporu s těmito podmínkami a především v rozporu se zákony a v rozporu s dobrými mravy, jedná se i při takovémto odkazu o hrubé porušování těchto podmínek se všemi důsledky pro zákazníka.
7.4. Zákazník bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí s tím, že ve sporných případech je pro určení toho, zda jde o užívání poskytované služby v souladu s jejím původním určením, ale také zda nejde o zneužívání apod., rozhodující konečné stanovisko firmy nebude-li již soudem rozhodnuto jinak.
7.5. Za poskytování služeb náleží firmě úplata, nejedná-li se o služby poskytované zdarma. Její výše je určena ceníkem, není-li stanoveno jinak.
7.6. Firmou může být u služeb poskytovaných za úplatu účtována přirážka nebo poskytnuta sleva v závislosti na délce předplatného.
7.7. Zákazník se zavazuje uhradit účtované platby za poskytované služby, nejedná-li se o služby poskytované zdarma, bez jakýchkoli srážek nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře, zálohové faktuře nebo výzvě k úhradě či jiném dokladu k tomuto účelu firmou vystavenému.
7.8. Pokud zákazník neprovede úhradu celé účtované částky za služby poskytované za úplatu do data splatnosti, je firma oprávněna přerušit nebo ukončit poskytování služeb a účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Pokud je zákazník v prodlení s platbou po dobu delší než 14 dní jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek. V takovém případě náleží firmě právo v rámci zákona zveřejnit tuto skutečnost na informačních stránkách o platební kázni a morálce svých zákazníků s uvedením plného jména a bydliště zákazníka, který hrubě porušil smluvní podmínky např. i nezaplacením za služby, které si objednal. Zveřejněny mohou být ale i jména osob či firem, které hrubě porušují smluvní podmínky i jiným způsobem, např. obsahově, sabotáží, nabádáním k trestným činům a tak že narušují svojí činností plynulý chod portálů firmy. V takovém případě bude zákazník 3 dny před zveřejněním upozorněn elektronickou poštou, že jeho iniciály budou zveřejněny. Zákazník v zájmu dobrého chodu všech portálů firmy souhlasí výslovně s postupem firmy při zveřejňování osobních dat na informačních stránkách firmy v případě hrubého porušování smluvních podmínek a bere na vědomí, že se jedná o postup, který může být zamítnut pouze v případě, že se takovýto postup neslučuje s právním řádem ČR nebo právními ustanoveními EU a jinými mezinárodními platnými ujednáními.
7.9. V případě přerušení poskytování služeb za úplatu z důvodu neuhrazení účtovaných plateb může zákazník požádat o obnovení poskytování služeb po celkovém uhrazení všech dlužných částek t.j. i úroků z prodlení a jiných poplatků zejména právních a soudních, které dle těchto podmínek firmě náleží. Obnovení poskytování služeb muže být v tomto případě zpoplatněno dle ceníku. Konečné rozhodnutí o obnovení poskytování služeb zákazníkovi po přerušení způsobené porušováním podmínek nebo neplacením záleží pouze na firmě v případě že toto neodporuje právnímu řádu České republiky popř. evropským zákony.
7.10. Zákazník nese plnou odpovědnost za obsah svěřených dat a za veškerá data, která přechovává na technických prostředcích a datových nosičích firmy.
7.11. Zákazník je povinen předložit firmě pravdivé informace, které jsou potřebné pro poskytování služeb. Odpovídá také za případné chyby v těchto údajích a nese důsledky těmito chybami vzniklé.
7.12. Zjistí-li zákazník závadu, problém, nestandardní chování nebo jinou anomálii související s poskytovanými službami nebo technickými prostředky firmy, je povinen o tomto zjištění neprodleně firmu informovat.
7.13 Zákazník, který využívá služeb firmy dává tímto souhlas k zasílání elektronické pošty na svoji e-mailovou adresu, kterou mu firma propůjčila. Tento souhlas může kdykoliv vzít zpět, využívá-li regulérních placených služeb firmy. Zákazník, který využívá služeb firmy zdarma nebo v rámci různých zvýhodněných akcí se zavazuje k souhlasu zasílání elektronické pošty od firmy i s nabídkami jiných firem a nebo reklamními obsahy jako protihodnoty za služby poskytované firmou zákazníkovi zdarma nebo se slevou na základě různých akci.
7.14 Zákazníkovi, který přestane využívat bezplatných služeb firmy např. tím, že nebude pravidelně min. každých 6 týdnů přebírat poštu ve své elektronické schránce, kterou mu firma zdarma poskytne, může být bezplatná prezentace po předešlém upozornění elektronickou poštou smazána, čímž ztratí kromě bezplatné prezentace i elektronickou poštovní schránku (e-mailovou adresu) a doménu (internetovou adresu), kterou mu firma propůjčila. Takovému zákazníkovi může být i natrvalo uzavřen přístup k bezplatným službám firmy.

8. Doba trvání smlouvy
8.1. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
8.2. Smlouva vzniká:
8.2.1. buď na základě objednávky podané písemnou či elektronickou formou
8.2.2. nebo stvrzením smlouvy podpisem obou stran
8.3. Smlouva zaniká:
8.3.1. odstoupením jedné ze stran od smlouvy (výpovědí) bez udání důvodů
8.3.2. písemnou dohodou smluvních stran
8.3.3. smrtí či zánikem právnické osoby
8.3.4. uplynutím doby, na níž byla smlouva sjednána, nejde-li o smlouvu na dobu neurčitou
8.4. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy (podá výpověď) před uplynutím předplaceného období, nemá nárok na navrácení celé ani poměrné části ceny. Toto ujednání se nevztahuje na odstoupení od smlouvy v souladu s § 53 Občanského zákoníku.
8.5. Pokud firma odstoupí od smlouvy (dá zákazníkovi výpověď) před uplynutím předplaceného období, má zákazník nárok na navrácení poměrné části ceny vzhledem ke zbývající části předplaceného období. Nárok na navrácení poměrné nebo jiné náhrady nevzniká, jde-li o výpověď poskytování služeb z důvodu hrubého porušení smluvních podmínek, nebo z důvodu zneužívání služeb.

9. Odpovědnost za škody
9.1. Škodu vzniklou zákazníkovi v souvislosti s poskytováním služeb lze vyčíslit na základě technických a organizačních vlastností služby, které jsou vyjádřeny cenou této služby. Firma tedy nese odpovědnost za škody pouze do výše dané cenou poskytované služby.
9.2. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré škody, které způsobí firmě nebo třetím stranám ať záměrně nebo nechtěně.
9.3. Firma nenese odpovědnost za případné přerušení poskytování služeb v důsledku přírodních katastrof či vyšší moci, jako je například povodeň, zemětřesení, požár, vítr, válka, nebo za přerušení způsobené neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu služby, ale i v důsledku stávky zaměstnanců firmy či jejích dodavatelů. Dále firma nenese odpovědnost za přerušení poskytování služeb z důvodů překážek třetích stran, jako jsou například dlouhodobé výpadky elektřiny, telekomunikačních služeb, stávka, internetové konektivity apod.
9.4. Firma neručí za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru způsobené nefunkčností poskytovaných služeb nebo poškozením či ztrátou dat.
9.5. Vznikne-li vinou firmy předem neohlášený výpadek v poskytovaní služeb delší než 4 hodiny, má zákazník právo požadovat navrácení poměrné části poplatků za poskytování služeb. Nárok může v takovémto případě zákazník uplatnit písemnou formou do 30 kalendářních dní od počátku výpadku.
9.6. V případě jakýchkoliv nedostatků na službách či vyexpedovaném zboží, ke kterým rovněž patří i postrádání slíbených vlastností, má firma právo nedostatky odstranit popř. dle vlastního uvážení dodat nové zboží či zajistit nové služby. Nepodaří-li se firmě nedostatky odstranit ani na potřetí, má zákazník právo od smlouvy či od koupě odstoupit a požadovat již zaplacenou cenu zpět. Jiné nároky jsou vyloučeny.
9.7. Nároky na odstranění vad má zákazník pouze tehdy, jestliže ohlásí zjevné vady nejpozději do 30ti dnů ode dne převzetí zboží či používání služeb a do 6ti měsíců u vad, které nebyly v den převzetí zboží či služeb zjevné.
9.8. Převedení nároků na odstranění nedostatků nebo nároků na úhradu škod na třetí strany není povoleno a je zcela vyloučeno, nebude-li firmou výslovně písemně povoleno.
9.9. Firma nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody zejména v těchto případech:
9.9.1. Neplní-li zákazník své povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení v těchto podmínkách, počíná-li si v rozporu s podmínkami, či se dopustí zneužívání služeb.
9.9.2. Při nezákonném využití nebo zneužití poskytovaných služeb, počítačových systémů nebo ostatních technických prostředků firmy třetí stranou. Tím je myšleno i neoprávněné získání nebo modifikace dat zákazníka třetí stranou, pokud k tomuto došlo zneužitím slabého místa nebo i chyby obsažené v systému nebo technickém prostředku firmy dodaném třetí stranou, a to bez ohledu na to, zda mohla být firma v danou dobu o problému informována či nikoliv.
9.9.3. Vznikne-li škoda zákazníkovi nebo jeho odběratelům v souvislosti s uplatňováním těchto podmínek nebo příslušné smlouvy. Škodou se zde rozumí i ztráta zisku, příjmů, závazky, ztráty, náklady nebo nároky, povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení smlouvy apod., a to i v případě, že byla firma upozorněna na možnost způsobení takovýchto situací.
9.9.4. Jde o škodu vzniklou nesprávnou obsluhou nebo nevhodným použitím služby ze strany zákazníka, případně nedodržením bezpečnostních zásad obvyklých pro použití daných prostředků na internetu a v prostředí veřejných počítačových sítí.

10. Ochrana informací
10.1. Smluvní strany se zavazují přijmout opatření k ochraně údajů souvisejících s jejich vzájemným smluvním vztahem po dobu trvání smlouvy a 1 rok poté.
10.2. Firma bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb s výjimkou týkající se bodu 7.8. těchto podmínek.
10.3. Firma si vyhrazuje právo poskytnout informace o zákazníkovi třetím stranám, je-li to nutné k plnění předmětu smlouvy nebo k poskytování služeb. Například pokud firma provádí úkony jako je např. registrace domény ve prospěch a do vlastnictví zákazníka apod.
10.4. Firma učiní taková opatření, aby pokud možno zamezila možnosti neoprávněného přístupu k důvěrným informacím zákazníka.
10.5. Pokud požadavky na bezpečnost svěřených, přenášených nebo jinak zpracovávaných dat přesahuje technické a provozní možnosti firmy nebo služby, musí si zákazník sám a na vlastní náklady zabezpečit další technické, personální nebo jiné prostředky k zajištění zvýšené ochrany těchto dat dle svých potřeb, nebo se dohodnout s firmou nad rámec právě poskytované služby.
10.6. Není-li stanoveno jinak, je firma oprávněna uvádět zákazníka v seznamu referencí a zákazníků.
10.7. Firma je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o klientovi, včetně osobních nebo citlivých údajů, a o provozu poskytovaných služeb na žádost orgánů činných v trestním řízení.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Porušení některého z bodů těchto podmínek, nebo zneužívání služeb může být důvodem k okamžitému pozastavení nebo ukončení poskytování služeb a to bez nároku na náhradu.
11.2. Smluvní strany se zavazují informovat druhou stranu o případných změnách kontaktních či fakturačních údajů.
11.3. Všechna ujednání a plnění podléhají českému právu a budou posuzovány pouze podle platných českých zákonů popř. evropských zákonů, bude-li to český zákon vyžadovat.
11.4. Místo soudních sporů je Praha, Česká Republika.
11.5. Veškeré změny či dodatky u těchto podmínek musí být odsouhlaseny písemně firmou, jinak nejsou platné a tyto podmínky pak zůstávají i nadále v platnosti.
11.6. Jestliže se ukáže, že nějaký bod těchto podmínek je nebo bude neplatný, nemá to žádný vliv na platnost ostatní bodů těchto podmínek. V tomto případě se nahradí neplatný bod za platný, který svým obsahem je nejblíže nahrazenému bodu v ohledu na hospodářský dopad.
11.7. Skutečnost, že firma na přísné dodržování některého bodu podmínek neklade velký důraz, neznamená to, že by se tohoto bodu vzdávala.
11.8. Zákazník svoji on line registrací výslovně souhlasí s tím, že smlouva dle těchto podmínek vznikne zasláním registrace na některý z portálů, které firma provozuje a že je plně platná, i když nebude dodatečně podepsána.
11.9. Smlouva o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace zákazníka provedené on line a zasláním dat na server.
11.10. Zákazník vydává odesláním registrace či dat na server souhlas se všemi body těchto podmínek a prohlašuje, že obsah podmínek je mu znám a že zaslání registrace a uzavření smlouvy je projevem jeho svobodné vůle, a že odeslání registrace a dat, kterým smlouva nabývá platnosti, nebylo učiněno v tísni.
11.11. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že u služeb u kterých není stanovena doba na kterou je objednávka uzavřena, se objednáním rozumí objednávka na dobu minimálně jednoho roku od data, kdy byla objednávka firmou přijata, popř. od doby, kdy byla vydána faktura na objednanou službu. Při nevyužívání objednaných služeb vinou zákazníka, nemá zákazník právo na vrácení již předplacené částky ani její části.
Zákazník je povinen zaplatit objednanou službu na minimálně jeden rok, není-li na stránkách, z kterých objednávku zaslal výslovně udáno jiné období, i když se po odeslání objednávky on-line nebo písemně rozhodne o nevyužívání služeb firmy. Nevyužívání služeb není důvod k neplacení nebo k navrácení již zaplacených peněz.
11.12. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že při fakturaci služeb platí fakturační období jeden rok, není-li výslovně na stránkách, z kterých je služba objednána, stanoveno jiné fakturační období pro danou službu. Pouze při službách objednaných výhradně na kratší období než jeden rok, bude fakturováno pouze období, na které byla služba objednána. Všechny ostatní objednávky u kterých není zcela zřetelné období, na které jsou objednávány budou fakturovány min. na období jednoho roku a i doba na kterou byly objednány se ustanovuje na dobu min. jednoho roku viz. odst. 11.11. Jedná se hlavně o zpoplatněné odkazy na vlastní stránky a jiné služby spadající pod tzv. drobné služby, jejichž měsíční cena se pohybuje pod 500 Kč bez DPH. Jednotlivé služby se pro toto ustanovení nesčítají.
11.13. Pro všechny zákazníky platí pouze české právo a pro případ sporu je příslušný pouze soud v Praze, je-li to v souladu s evropským a českým právem.
11.14. Nabídky firmy nesmí využívat děti do 13 let, nejsou –li zastoupeny výslovně dospělou osobou, která vyslovila souhlas s těmito podmínkami. Toto ujednání platí i pro skupinové registrace např. na školách, ve vychovatelnách atd., kde přebírá odpovědnost za registraci např. učitel, vychovatel atd.

12. Definice pojmů
12.1. Server. Technický prostředek firmy primárně určený k automatizovanému zpracování dat.
12.2. Technický prostředek firmy (technický prostředek) Zařízení nebo přístroj používaný firmou k zajištění poskytovaní služeb.
12.3. Předplatné. Období, na které zákazník hradí poskytované služby, přičemž úhradu provádí předem, tedy před započetím samotného období poskytování služeb.
12.4. Uhrazení platby (platba). Uhrazením platby se rozumí převedení nebo složení účtované částky ve prospěch účtu poskytovatele. Při úhradě platby zákazník uvede variabilní symbol uvedený na firmou vystaveném dokladu, na jehož podkladě platbu provádí. Zákazník bere na vědomí, že úhrada platby bez uvedení nebo s chybně uvedeným variabilním symbolem může být považována za neprovedenou.
12.5. Svěřená data (též uložená data, umístěná data nebo jen data) Data, která zákazník přenese, umístí, uloží, nahraje či jiným způsobem svěří technickým prostředkům firmy za účelem jejich uschování nebo dalšího zpracování (např. zpřístupnění protokolem HTTP apod.).
12.6. Zneužívání služeb: Užívání služeb za účelem jiným, než je jejich původní určení. Užívání služeb takovým způsobem, který obtěžuje nebo způsobuje škodu firmě nebo třetím stranám.
12.7. Tyto podmínky jsou v souladu s platnými právními předpisy České republiky a nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2004
12.8. Lubomír Němec v.r.
12.9. Michal Vondra

Právní doložka:
Společnost 1x1 a.s. se řídí zásadami dobrých mravů a poctivého obchodování. K jejím nejvyšším prioritám patří i samozřejmost seriózního vyřizování objednávek a případně i reklamací. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu osobních dat všech obchodních partnerů tzn. i všech zákazníků.

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Společnost 1x1 a.s. užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimky jsou upřesněny v obchodních podmínkách společnosti (např. soudní rozhodnutí o vydání informací).

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost 1x1 a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečena dle dostupných technických možností proti zneužití.

Copyright
Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti 1x1 a.s. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách "informace pro tisk" a „informace určené ke stažení“.

Odpovědnost
Společnost 1x1 a.s. upozorňuje, že mezi informacemi na webových stránkách, které společnost provozuje, jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou proto obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby, za které společnost 1x1 a.s. nenese žádnou odpovědnost protože nejen že mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění, ale jsou součástí prezentací třetích osob, které jsou sami za tyto informace odpovědni. Společnost 1x1 a.s. nemá vliv na event. změny těchto informací a nemůže proto garantovat ani věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost 1x1 a.s. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Společnost 1x1 a.s. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a eventuelně záruk, které nad rámec zákona poskytují buď její dodavatelé nebo ona sama. Tyto záruky nad rámec zákona jsou výslovně u takových výrobků či poskytovaných služeb na stránkách uvedeny.

Informace uvedené na webových stránkách společnosti 1x1 a.s. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel přímo od společnosti 1x1 a.s. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

Společnost 1x1 a.s. neručí v žádném případě za obsahy stránek, na které poukazuje, nejedná-li se o stránky její vlastní. Za obsah vlastních stránek ručí pouze do takové míry, že obsah, který neodpovídá právním předpisům popř. dobrým mravům bude ihned po té, co s tímto stavem byla společnost obeznámena, na náklady společnosti odstraněn popř. pozměněn. Společnost 1x1 a.s. neodpovídá žádným způsobem za škody, které by na základě těchto informací vznikly třetím osobám. Eventuální odpovědnost za škody způsobené hrubou nedbalostí ze strany společnosti 1x1 a.s. budou regulovány pouze proti zákazníkům společnosti v rámci zákona a pouze do výše poplatku za služby, který zákazník společnosti uhradil za fakturační období, v kterém k prokazatelné škodě došlo.